Περιβάλλον και εκπαίδευση : συμβολή στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης / επιμέλεια Παπαναούμ Ζωή. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 1997. - 308 σ. : εικ., πίν. ; 24 εκ.

Στο επάνω μέρος της σ.τ. : ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες.

Ρύπανση της ατμόσφαιρας - - Αυτοκίνητο και περιβάλλον - - Βιομηχανική ρύπανση - - Ενέργεια και περιβάλλον - - Στερεά απορρίμματα και απόβλητα - - Υδάτινα οικοσυστήματα - - Αστικές αναπλάσεις και περιβάλλον.

9603433888


Environmental education--Greece
Ecology--Study and teaching
Environmental protection
Pollution--Environmental aspects--Greece
Ecology--Greece
Περιβαλλοντική εκπαίδευση--Ελλάδα
Οικολογία--Μελέτη και διδασκαλία
Περιβαλλοντική προστασία
Ρύπανση--Περιβαλλοντικές απόψεις--Ελλάδα
Μόλυνση--Περιβαλλοντικά θέματα
Οικολογία--Ελλάδα

363.7
©2015 American Farm School, Thessaloniki
DIMITRIS & ALIKI PERROTIS LIBRARY
54 Marinou Antipa Str.
P.O. Box 60097, Thermi 57001, Thessaloniki, Greece